Bezpieczne zakupy
  • Różne formy płatności
  • Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
  • Szyfrowane dane i transakcje
Zwroty i reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  • pisemnie na adres: Zaprojektuj Alternatywy 6 skr 4, 02-775 Warszawa
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  mihayaga@mihayaga.com
1.2. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
1.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
1.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
1.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami (w przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot nastąpi na rachunek karty użytej do płatności). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
1.6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: Alternatywy 4 lok. 1, 02-775 Warszawa, Polska
1.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
1.8. Koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które zobowiązany jest ponieść Klient:
1.8.1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
1.8.2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 
1.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku:
1.9.1. umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
1.9.2. gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
1.9.3. gdy przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 

2 REKLAMACJA PRODUKTU

2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
2.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Zwroty i reklamacje".
2.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
§pisemnie na adres: Zaprojektuj Alternatywy 6 skr 4, 02-775 Warszawa
§w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mihayaga@mihayaga.com
2.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży (usunięcie wady lub wymiana Produktu na wolny od wad) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
2.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Zaprojektuj Alternatywy 6 skr 4, 02-775 Warszawa
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl